BMW Group thailand สานต่อกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในด้านยานยนต์ในระบบทวิภาคีต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาอาชีวะที่ผ่านการอบรมความรู้และฝึกฝนทักษะด้านยานยนต์ ภายใต้โครงการ “ BMW Service Apprentice Program ”

นาย ซีซาร์ บาดิลย่า ผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการขาย บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ BMW Service Apprentice Program ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ BMW Group Thailand ในการเป็นองค์กรสมาชิกที่ดีของสังคมไทย ด้วยการร่วมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของทั้งบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และเครือข่ายผู้จำหน่ายของเราที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริงจะส่งเสริมให้นักศึกษาเหล่านี้เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย และร่วมผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติต่อไป

Advertisement

โครงการ BMW Service Apprentice Program เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาระบบทวิภาคีเยอรมัน-ไทย (German-Thai Dual Excellence Education program – GTDEE) ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้ง 2 ประเทศ โดย BMW Group Thailand ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย และผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนและเบี้ยเลี้ยงตลอดโครงการ พร้อมอบรมความรู้และฝึกฝนทักษะในสายงานด้านช่างเทคนิคให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาในโครงการ BMW Service Apprentice Program จะต้องเป็นนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวม 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 รวมทั้งต้องผ่านการทดสอบของหอการค้าเยอรมัน-ไทย และบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย

นักเรียนในโครงการจะได้รับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เป็นระยะเวลา2ปี และหากผ่านการทดลองปฏิบัติงานในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการบรรจุเข้าทำงานกับผู้จำหน่าย BMW อย่างเป็นทางการ และร่วมปฏิบัติงานกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทยและสร้างแรงงานฝีมือที่เปี่ยมด้วยทักษะและความสามารถระดับสูง ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตยนต์รกรรมระดับโลก